top of page

KJO en privacy

Beleid van het Keuning Jeugd Orkest (KJO) met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

KJO is een symfonieorkest
Voor de ledenadministratie verwerkt zij reguliere persoonsgegevens van leden en relaties. Bijzondere persoonsgegevens van leden en relaties worden niet verzameld en verwerkt. Het gebruik van de gegevens gebeurt conform de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Met welk doel worden deze persoonsgegevens opgeslagen?
De gegevens worden alleen verzameld om de leden en relaties op de hoogte te stellen van ontwikkelingen met betrekking tot het orkest.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, dan met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Welke gegevens worden verwerkt?
NAW-gegevens (naam, adres, telefoon, email), geboortedatum, bankrekeningnummer, bespeelde instrument(en)/functie en jaartal van inschrijving worden bewaard.
Foto’s van personen worden alleen opgeslagen en gebruikt na schriftelijke toestemming.

Gebruik op basis van rechtmatigheid
KJO gebruikt alleen gegevens met schriftelijke toestemming van de betrokkene, en omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten van het orkest. KJO verstrekt gegevens van leden alleen aan derden met uitdrukkelijke toestemming van deze leden. Gegevens van leden/kandidaatleden die geen deel meer uitmaken van het orkest worden vernietigd.

Wie kan uw gegevens inzien en hoe worden ze beveiligd?
Digitale gegevens van leden/relaties kunnen alleen worden ingezien door leden van het bestuur en de dirigenten. De gegevens worden door de secretaris opgeslagen in een excel bestand op de computer van de secretaris en opgeslagen op een inlogpagina van de website van het KJO en beveligd met een wachtwoord.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen/wijzigen of ze te (laten) verwijderen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens van leden/kandidaatleden die geen deel meer uitmaken van het orkest worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Als u uw lidmaatschap beeindigd, zal de vereniging ervoor zorgdragen dat uw gegevens van de website worden gehaald.

Datalekken
Uiteraard doet KJO er alles aan om persoonsgegevens niet in handen van derden te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. In de wet is geregeld dat als er een datalek plaatsvindt, dit gemeld wordt. Deze datalekken moeten – als ze voldoende ernstig zijn- onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), voorheen het CBP, binnen 72 uur. Aangezien de gegevens die KJO verzamelt niet gevoelige persoonsgegevens bevatten, zullen de gevolgen van een datalek beperkt zijn.

Vragen en/of klachten

Vragen over privacy bij KJO kunt u stellen via keuningjeugdorkest@gmail.com. Ook voor een klacht of melding kunt u hier terecht.

oktober 2019

bottom of page